Dây Kẽm

Dây kẽm được sản xuất theo các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

  • TCVN TCVC 197 : 2002.
  • Tiêu chuẩn ISO – 9001 : 2015.
  • TCVN 2053-1993 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ Đức