Thép Miền Nam

Sản phẩm sắt thép xây dựng Miền Nam có nhiều tiêu chuẩn đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Tùy theo các tiêu chuẩn khác nhau thì có các mác thép khác nhau như:

  • Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM: Gr 60 (420); Gr 460B
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS: SD 295 A; SD 390; SD 490
  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008: CB 240-T; CB 300-T
  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008: CB 300-V; CB 400-V; CB 500-V