Giá Thép Hộp Liên Doanh Việt Nhật (SenDo) Tại Nhà Máy